Parking

Parking ulica Królewska

Informujemy, iż istnieje możliwość wykupienia miejsca parkingowego na placu targowym przy ul. Królewskiej.

REGULAMIN PARKINGU PRZY UL KRÓLEWSKIEJW PROSZOWICACH

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu płatnego położonego w Proszowicach przy ul. Królewskiej nr 80, zwanego dalej Parkingiem,  będącego w zarządzie Spółki Pod firmą GIEŁDA ROLNA EK-ROL Spółka z o,o. zwanej dalej zarządcą. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna korzystająca z Parkingu Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§2

Poprzez wjazd na teren Parkingu (pobranie biletu parkingowego i przejazd bramą wjazdową ze szlabanem) następuje zawarcie odpłatnej umowy najmu miejsca parkingowego – przez Użytkownika, a Zarządcą – na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu. Każdy Użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez Zarządcę jako zarezerwowane. nW miejscach zarezerwowanych obowiązują umowy najmu miejsca parkingowego po okazaniu identyfikatora umieszczonego za przednią szybą.

Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom, niż użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ust.3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005, Nr 108, poz.908 ze zm.), umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

 

§3

Parking jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu. Zarządca ma wyłącznie prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu.

§4

Na terenie Parkingu:

 1. a) Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 ze zm.),
 1. b) Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,
 2. c) Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
 3. d) zabronione jest mycie samochodów
 4. e) Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którymi Zarządca udzielił zgody na takie parkowanie,
 1. f) Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Użytkownik   zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych,
 1. g) Użytkownik Pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
 • 5

Wjazd na parking następuje po pobraniu biletu parkingowego lub za okazaniem ważnego identyfikatora. Regulamin jest publicznie dostępny i znajduje się w widocznym miejscu przy wjeździe na parking oraz na stronie internetowej http://www.ek-rol.pl

W razie zgubionego identyfikatora należy uiścić opłatę parkingową w wysokości określonej w cenniku.

 • 6

    Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.

 • 7

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również kradzieży pieniędzy lub rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników bądź osób trzecich.

 • 8

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika. Dodatkowo Zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienie nagłego i uzasadnionego zagrożenia. W przypadku nieuiszczenia opłaty, Zarządca może podjąć wszelkie środki zmierzające do udokumentowania faktu zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego oraz dochodzenia należności na podstawie przepisów ogólnych.

9

Kontrola spełniania warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby wymienione w ust. 1.

 • 10

Załącznikiem nr 1 do regulaminu jest cennik.

Załącznikiem nr 2 do regulaminu jest wzór identyfikatora miejsca parkingowego.

Załącznikiem nr 3 do regulaminu jest mapa sytuacyjna parkingu i organizacji ruchu na parkingu.

 

1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu płatnego położonego w Proszowicach przy ul. Królewskiej nr 80, zwanego dalej Parkingiem, będącego w zarządzie Spółki Pod firmą GIEŁDA ROLNA EK-ROL Spółka z o,o. zwanej dalej zarządcą.

Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna korzystająca z Parkingu

Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

 • 2

Poprzez wjazd na teren Parkingu (pobranie biletu parkingowego i przejazd bramą wjazdową ze szlabanem) następuje zawarcie odpłatnej umowy najmu miejsca parkingowego – przez Użytkownika, a Zarządcą – na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu.

Każdy Użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez Zarządcę jako zarezerwowane.

W miejscach zarezerwowanych obowiązują umowy najmu miejsca parkingowego po okazaniu identyfikatora umieszczonego za przednią szybą. Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom, niż użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ust.3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005, Nr 108, poz.908 ze zm.), umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

 • 3

Parking jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu. Zarządca ma wyłącznie prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu.

 • 4

Na terenie Parkingu:

 1. a) Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 ze zm.),
 1. b) Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,
 2. c) Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
 3. d) zabronione jest mycie samochodów
 4. e) Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którymi Zarządca udzielił zgody na takie parkowanie,
 1. f) Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Użytkownik   zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych,
 1. g) Użytkownik Pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
 • 5

Wjazd na parking następuje po pobraniu biletu parkingowego lub za okazaniem ważnego identyfikatora.

Regulamin jest publicznie dostępny i znajduje się w widocznym miejscu przy wjeździe na parking oraz na stronie internetowej http://www.ek-rol.pl

W razie zgubionego identyfikatora należy uiścić opłatę parkingową w wysokości określonej w cenniku.

 • 6

    Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.

 • 7

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku

działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również kradzieży pieniędzy lub rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczącychpojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników bądź osób trzecich.

 • 8

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.

W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik jest nzobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.

Dodatkowo Zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienie nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

W przypadku nieuiszczenia opłaty, Zarządca może podjąć wszelkie środki zmierzające do na udokumentowania faktu zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego oraz dochodzenia należności na podstawie przepisów ogólnych.

 

 

 • 9

Kontrola spełniania warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.

Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby wymienione w ust. 1.

 • 10

Załącznikiem nr 1 do regulaminu jest cennik.

Załącznikiem nr 2 do regulaminu jest wzór identyfikatora miejsca parkingowego.

Załącznikiem nr 3 do regulaminu jest mapa sytuacyjna parkingu i organizacji ruchu na parkingu.

 

Cennik Parkingu

CENNIK PARKING UL. KRÓLEWSKA 80

Obowiązuje od 01.09.2020

 

OPŁATA PARKING

abonament miesięczny/1 pojazd

50 zł

postój cały dzień/1 pojazd

2 zł

opłata za zgubienie identyfikatora

20 zł

 

masz pytania? nie czekaj!

SKONTAKTUJ SIĘ!

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas, postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości!
W razie potrzeby podejmiemy interwencje w Twojej sprawie.

DANE KONTAKTOWE

NASZE SOCIAL MEDIA!

Formularz kontaktowy