Regulamin

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Proszowicach ​

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 1. Targowiska położone w Proszowicach, przy ul. Brodzińskiego 28 oraz przy ul. Królewskiej 80 przeznaczone są do prowadzenia handlu detalicznego i hurtowego na warunkach i zasadach określonych niniejszym regulaminem targowiska.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie targowiska określenia oznaczają:

1) targowisko–targowisko położone w Proszowicach przy ul. Brodzińskiego 28 i przy ul. Królewskiej 80

2) właściciel targowiska – podmiot będący właścicielem targowiska

3) rolnicy – rolników w rozumieniu § 4 pkt 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1230, z 2018 r. poz. 468 oraz z 2019 r. poz. 1704), którzy wytwarzają produkty rolno-spożywcze, prowadząc swoją działalność rolniczą na terenie województwa małopolskiego.

 

4) regulamin placów targowych – regulamin targowiska położonego w Proszowicach przy ul. Brodzińskiego 28 oraz targowiska przy ul. Królewskiej 80

 1. 1. Właścicielem targowiska jest Giełda Rolna Ek-Rol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. 1. Obowiązkiem właściciela placów targowych jest zarządzanie nimi, zgodnie z regulaminem placów targowych i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez:

1) wyraźne i trwałe wyznaczenie i oznakowanie numerem porządkowym stanowisk handlowych,

2) administrowanie stanowiskami handlowymi, w tym poprzez umożliwianie ich rezerwacji lub najmu,

3) prowadzenie dla obiektu targowiska stosownej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa budowlanego, utrzymywanie go w należytym stanie technicznym i sanitarnym oraz usuwanie jego usterek, celem zapewnienia bezpiecznego użytkowania targowiska,

4) wyznaczenie i oznakowanie na terenie targowiska ciągów komunikacyjno-pieszych i dróg przeciwpożarowych oraz utrzymywanie ich drożności,

5) wyznaczenie na terenie targowiska miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

6) zapewnienie właściwego stanu sanitarno-porządkowego targowiska, w tym poprzez systematyczne sprzątanie jego terenu, wywóz śmieci oraz innych zanieczyszczeń,

7) pobieranie opłaty targowej, czynszu za wynajem stanowisk handlowych lub opłaty za ich rezerwację i innych należności z tytułu prowadzenia handlu na targowisku oraz kontrolę ich uiszczania,

8) prowadzenie wykazów dotyczących wolnych stanowisk handlowych przeznaczonych do najmu lub rezerwacji i aktualizowanie tych wykazów,

9) zorganizowanie obsługi administracyjno-technicznej targowiska, zapewniającej prowadzenie na nim bezpiecznej i niezakłóconej działalności handlowej, w tym udzielanie sprzedającym i kupującym stosownych informacji dotyczących funkcjonowania targowiska, w tym w szczególności wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie właściciela targowiska regulaminu targowiska, informacji o aktualnych stawkach opłaty targowej oraz o innych opłatach i należnościach obowiązujących na targowisku,

10) nadzorowanie przestrzegania przez użytkowników targowiska przepisów regulaminu targowiska i innych przepisów mających związek z działalnością handlową prowadzoną na targowisku, wydawanie poleceń w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz informowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach stosownych organów.

Ze względu na ograniczenia związane z koniecznością zapewnienia drożności placu targowego, ciągów komunikacyjno-pieszych i dróg przeciwpożarowych, celem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom targowiska, Giełda Rolna Ek-Rol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie gwarantuje wszystkim sprzedającym dojazdu do ich stanowiska handlowego lub możliwości handlu z pojazdu.

Giełda Rolna Ek-Rol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na targowisku przez sprzedających lub kupujących.

Rozdział 2.

Terminy i czas trwania targów                                                                                                                             

 1. 1. Place targowe są czynne cały rok, codziennie, za wyjątkiem następujących dni wolnych od pracy, z uwzględnieniem ust. 2.

1) 1 styczeń – Nowy Rok,

2) 6 styczeń – Święto Trzech Króli,

3) pierwszy dzień Wielkanocy,

4) drugi dzień Wielkanocy,

5) dzień Bożego Ciała,

6) 15 sierpień – WNMP

6) 1 listopad – Święto Wszystkich Świętych,

7) 11 listopad – Święto Niepodległości,

8) 25 grudzień – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

9) 26 grudzień – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Sprzedający prowadzący handel w placówkach handlowych na terenie targowiska lub wykonujący czynności związane z handlem są zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466 oraz z 2020 r. poz. 2157).

Określenia: „handel” i „wykonywanie czynności związanych z handlem” definiują przepisy ustawy, o której mowa w ust.                                                               

 1. 1. Sprzedaż na placach targowych odbywa się w poniższych godzinach:

1) od poniedziałku do środy 24 godz. na dobę oraz w niedziele od godz. 5.00 do 16.00

Godziny zakończenia sprzedaży, określone w ust. 1, oznaczają, że sprzedający i dostawcy towarów do handlu oraz kupujący są obowiązani do tych godzin opuścić teren targowiska.

Rozdział 3.

Warunki uczestniczenia

 1. 1. Uprawnionymi do prowadzenia sprzedaży na placach targowych, przy zachowaniu przepisów regulaminu targowiska i innych powszechnie obowiązujących przepisów, są:

1) rolnicy, z uwzględnieniem ust. 2 – 3,

2) przedsiębiorcy,

3) inne osoby i jednostki organizacyjne, niż wymienione w pkt 1 i 2, zwłaszcza dokonujące sprzedaży produktów rolno-spożywczych, produktów ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybołówstwa śródlądowego i posiłków domowych,

Rozdział 4.

Towary dopuszczone do sprzedaży na targowisku

 1. 1. Na placach targowych mogą być sprzedawane towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności mogą być sprzedawane:

1) produkty i artykuły rolno-spożywcze oraz przemysłowe, w tym wytwory przemysłu ludowego, artystycznego i rzemiosła,

2) produkty pochodzenia rolnego, ogrodniczego i leśnego nie przeznaczone do spożycia, w tym zwłaszcza nasiona, kwiaty i drzewka owocowe,

3) drobne zwierzęta gospodarskie, w tym zwłaszcza króliki, ptactwo domowe i gołębie.

Sprzedaż na targowisku żywych zwierząt gospodarskich powinna odbywać się w sposób gwarantujący przestrzeganie przez sprzedającego przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638).

Zabrania się prowadzenia na targowisku gier losowych i hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów, z wyjątkiem losów loterii państwowych i prowadzenia kolektur LOTTO lub innych gier lub zakładów działających na podstawie urzędowych zezwoleń lub upoważnień.  9. Przy sprzedaży na targowisku artykułów rolno-spożywczych obowiązują wymagania, w tym higieniczno-sanitarne, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności określone:

1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 i 1493) i przepisami do niej wykonawczymi,

2) ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753) i przepisami do niej wykonawczymi,

3) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 oraz z 2020 r. poz. 285) i przepisami do niej wykonawczymi,

4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych i środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1048 i 2215).

Rozdział 5.

Regulacje porządkowe

 1. Na terenie placów targowych zabrania się:

1) sprzedaży poza miejscami do tego celu wyznaczonymi, a w szczególności sprzedaży w ciągach komunikacyjno-pieszych, drogach przeciwpożarowych i miejscach wyznaczonych do parkowania,

2) wjeżdżania i parkowania pojazdów, za wyjątkiem: pojazdów należących do dostawców towarów, o których mowa w § 22 ust. 4, pojazdów korzystających z uprawnienia wjazdu na teren targowiska za wykupieniem biletu opłaty wjazdowej, pojazdów, z których prowadzona jest sprzedaż w miejscach wyznaczonych przez właściciela  targowiska oraz pojazdów, o których mowa w § 19,

3) odstępowania przez sprzedających osobom trzecim, bez zgody właściciela targowiska, stanowisk handlowych udostępnionych sprzedającemu w ramach zawartej z nim umowy najmu lub dokonanej przez niego rezerwacji,

4) pozostawiania przez sprzedających na targowisku, po zakończeniu handlu, przedmiotów i urządzeń, które służyły im do sprzedaży, zwłaszcza pojazdów, przyczep i elementów podtrzymujących konstrukcję namiotów lub straganów,

5) sprzedaży artykułów innych niż spożywcze z wózków, przez które rozumie się wszelkie konstrukcje wyposażone w kółka, nieprzekraczające powierzchni 1 m2 – na miejscach niewyznaczonych do sprzedaży przez właściciela targowiska.

 1. 1. Sprzedający, kupujący oraz inne osoby korzystające z placów targowych powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobom w sprzedaży i zakupie.

Wszystkie towary mogą być wystawiane przez sprzedających tylko w granicach zarezerwowanego lub najmowanego placu bądź obiektu, z którego prowadzona jest sprzedaż.

Towary muszą być wystawione do sprzedaży tak, aby nie przesłaniały widoku sąsiednich stanowisk handlowych lub obiektów, z których prowadzona jest sprzedaż.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 1. W razie uzasadnionej potrzeby właściciel targowiska może zarządzić wcześniejsze, przed godzinami określonymi w § 6 ust. 1, zakończenie handlu i opuszczenie targowiska lub jego części.                                                                                                                                                                                                               
 2. 1. Miejsca przeznaczone do sprzedaży na targowisku, w tym miejsca ustawiania straganów, ław, stołów i innych sprzętów oraz miejsca postoju pojazdów i kierunek ich ruchu na targowisku wyznacza właściciel targowiska, poprzez odpowiednio: zawieranie umów najmu stanowisk handlowych lub prowadzenia ich rezerwacji, wydawanie ustnych lub pisemnych poleceń oraz ustawianie odpowiednich znaków informacyjnych.

Właściciel targowiska może wyznaczyć na targowisku stałe lub okresowe miejsca sprzedaży dla określonych grup (rodzajów) towarów i usług.                       

 1. Sprzedaż towarów z pojazdów lub przyczep, w zależności od ich gabarytów, może odbywać się w miejscach wskazanych przez właściciela targowiska. Wymogi sanitarne dotyczące środków transportu, z których sprzedawane są artykuły spożywcze, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.           
 2. 1. Pierwszeństwo do zajmowania przez innych sprzedających określonych stanowisk handlowych posiadają osoby, które opłaciły ich najem lub rezerwację, z uwzględnieniem zasad określonych w § 26 ust. 5 – 11.

Rezerwacją, o której mowa w ust. 1, są objęte stanowiska handlowe nie przewidziane do wynajmu przez właściciela targowiska.                                                 

 1. Sprzedający korzystający ze stanowisk handlowych podlegających najmowi lub rezerwacji, mają obowiązek na żądanie właściciela targowiska okazać odpowiednio: umowę najmu lub aktualny kwit z kwitariusza potwierdzający uiszczenie opłaty z tytułu rezerwacji.                                                                         
 2. 1. Sprzedający na targowisku odpowiadają za jakość sprzedawanych przez siebie towarów lub świadczonych usług.

Sprzedający na targowisku są zobowiązani do przestrzegania wymagań wynikających z przepisów, o których mowa w § 9, oraz z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) posiadania przy sobie dowodu tożsamości,

2) dotyczących rękojmi za wady sprzedawanych towarów oraz sprzedaży konsumenckiej.                                                                                                                                   

 1. Wagi i inne przyrządy miernicze sprzedający powinni ustawiać w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość obserwowania czułości wag i czynności ważenia lub mierzenia towarów.                                                                                                                                                                      19. Do bezpłatnego wjazdu na teren targowiska, poza dostawcami towarów, o których mowa w §22 ust. 4, oraz na parkingi należące do właściciela targowiska, są uprawnione pojazdy:

1) Policji,

2) Straży Miejskiej,

3) Pogotowia Ratunkowego,

4) Straży Pożarnej,

5) Pogotowia Energetycznego,

6) Pogotowia Gazowego,

7) Urzędu Skarbowego i Izby Skarbowej,

8) Urzędu Celnego i Izby Celnej,

9) Państwowej Inspekcji Handlowej,

10) Państwowej Inspekcji Pracy,

11) Straży Granicznej,

12) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

13) Żandarmerii Wojskowej,

14) Pogotowia Wodno – Kanalizacyjnego,

15) jednostek świadczących usługi komunalne,

16) osób niepełnosprawnych,

17) pracowników placów targowych i Urzędu Miasta Proszowice , wjeżdżających w związku z wykonywaniem czynności służbowych.                                                     

 1. Urządzenia handlowe i pojazdy ustawione przez sprzedających niezgodne z planem zagospodarowania targowiska oraz w ciągach komunikacyjno-pieszych, drogach przeciwpożarowych lub w miejscach objętych zakazem handlu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez właściciela targowiska, będą przez niego usuwane na koszt i ryzyko ich właścicieli.                                                                                                                                               
 2. Osoby sprzedające na targowisku obowiązane są do legitymowania się wobec organów porządkowych i kontroli, w tym Policji lub Straży Miejskiej na ich ustne żądanie, odpowiednimi dokumentami uprawniającymi je do wykonywania tej działalności.                                                                                                                       
 3. 1. Czynności związane z dostawą towarów na potrzeby sprzedających na terenie targowiska, zwane dalej „czynnościami dostawczymi”, powinny być dokonane do godziny 8.30.

Czynności dostawcze nie powinny przekraczać 20 minut i muszą być wykonywane w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu na targowisku. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą właściciela targowiska, czynności, dostawcze mogą być realizowane po godzinie 8.30, z zachowaniem wskazanego wyżej czasu ich wykonywania.

W czasie wykonywania czynności dostawczych, dostawcy towarów są zobowiązani dostosować się do istniejącego oznakowania drogowego i poleceń właściciela targowiska lub organów porządkowych (Policji lub Straży Miejskiej).

Dostawcy dostarczający towary dla sprzedających, posiadających umowy najmu lub opłacone rezerwacje stanowisk handlowych, mają zagwarantowany bezpłatny wjazd na teren targowiska, przy czym przez dostawców towarów rozumie się osoby lub firmy, które po zrealizowaniu dostawy niezwłocznie opuszczają teren targowiska.                                                                                                                                                   

 1. 1. Sprzedający są zobowiązani po zakończeniu handlu do pozostawienia miejsca sprzedaży w należytym porządku, a w szczególności do zgromadzenia na nim w jednym miejscu wszystkich opakowań i odpadów, w sposób uniemożliwiający ich ponowne rozproszenie się (rozsypanie się), celem umożliwienia właścicielowi targowiska ich szybkiego uprzątnięcia.

Opakowania i odpady, o których mowa w ust. 1, sprzedający mają obowiązek posegregować ze względu na ich rodzaj.                                                                        

 1. Właściciel targowiska:

1) czuwa nad przestrzeganiem przepisów regulaminu targowiska, w tym jest uprawniony żądać od osób sprzedających ewentualnego okazania wymaganych dokumentów, które poświadczają ich uprawnienia do prowadzenia handlu na terenie placów targowych, a także wydawać polecenia w celu usunięcia stwierdzonych uchybień w tym zakresie.

2) jest uprawniony usunąć z terenu targowiska, na koszt i ryzyko osób sprzedających, należące do nich urządzenia handlowe i pojazdy, w przypadkach:

 1. a) określonych w § 20,
 2. b) gdy stan techniczny urządzeń i pojazdów zagraża bezpieczeństwu innych użytkowników targowiska, a które, pomimo wezwania przez właściciela targowiska, nie zostały przez ich właścicieli niezwłocznie zabrane,
 3. c) urządzenia handlowe i pojazdy, które bez zgody właściciela targowiska zostały pozostawione na targowisku po terminach i godzinach odbywania się targów, określonych w § 5 i § 6 ust. 1.

Rozdział 6.

Opłata targowa i inne należności za prowadzenie sprzedaży na targowisku

 1. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej sprzedające na terenie targowiska obowiązane są do uiszczania:

1) opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży (opłata dzienna), niezależnie od czasu prowadzenia sprzedaży w danym dniu, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2018 r. poz. 2244) – według stawek ustalonych uchwałą Rady Miasta,

2) innych należności, związanych z korzystaniem z usług i urządzeń targowiska udostępnianych przez właściciela targowiska, o których mowa w § 26.

 1. 1. Sprzedający mogą korzystać z następujących usług i urządzeń targowiska:

1) wjazdu na teren targowiska, z zastrzeżeniem § 10 pkt. 2,

2) parkowania na wyznaczonych parkingach,

3) najmu stanowisk handlowych oraz najmu powierzchni na targowisku pod ogłoszenia lub reklamy,

4) rezerwacji stanowisk handlowych,

5) zajęcia wolnych stanowisk handlowych, przez które rozumie się stanowiska opłacone w ramach rezerwacji, a nie zajęte do godziny 6.30

6)  płatnej toalety i ujęcia wody pitnej.

Kupujący na targowisku oraz inni jego użytkownicy mają prawo korzystać z parkingów i toalet za uiszczeniem odpłatności ustalonej w trybie § 27 ust. 1.

Najem stanowisk handlowych lub miejsc pod obiekty handlowe oraz najem powierzchni pod ogłoszenia i reklamy, odbywa się na podstawie umów zawartych za pośrednictwem właściciela targowiska, określających zasady najmu, w tym dotyczące uiszczania czynszu i opłat dodatkowych związanych z najmem.

Uprawnienie do skorzystania z rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku, zwanej dalej „rezerwacją” jest realizowane na wniosek sprzedającego.

Rezerwacja ma charakter comiesięczny lub roczny i odbywa się przez wniesienie z góry miesięcznej opłaty za rezerwację, za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który dokonywana jest rezerwacja.

Sprzedający, który opłacił rezerwację na dany miesiąc kalendarzowy ma pierwszeństwo w dokonaniu rezerwacji na każdy następny miesiąc kalendarzowy, pod warunkiem uiszczenia opłaty za rezerwację do końca terminu, o którym mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 11.

Rezerwacja stanowi osobiste uprawnienie sprzedającego, który jej dokonał. W uzasadnionych przypadkach sprzedający może użyczyć przedmiot rezerwacji do handlu innemu sprzedającemu, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela targowiska.

Nieuiszczenie przez sprzedającego, o którym mowa w ust. 6, opłaty za rezerwację na kolejny miesiąc kalendarzowy, w terminie określonym w ust. 5, jest równoznaczne z rezygnacją przez tego sprzedającego z rezerwacji na dany miesiąc kalendarzowy i umożliwia dokonanie rezerwacji przez innego sprzedającego po terminie określonym w ust. 5.

Niezajęcie przez sprzedającego zarezerwowanego i opłaconego przez niego miejsca handlowego, do godziny 7.00 jest równoznaczne z rezygnacją przez sprzedającego z wykorzystania rezerwacji w danym dniu targowym.

W przypadku, o których mowa w ust. 9, właściciel targowiska może wyrazić zgodę na doraźne zajęcie w danym dniu targowym stanowiska handlowego, przez innego sprzedającego, z zastrzeżeniem §26 ust. 1 pkt. 5 in fine.

Właściciel targowiska, w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia skutecznego realizowania polityki dotyczącej administracji targowiskiem, ma prawo do wskazania sprzedającemu, od następnego miesiąca kalendarzowego, innego stanowiska handlowego do rezerwacji.

 1. 1. Szczegółowe zasady uiszczania i wysokość opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska, których mowa w § 26 ust.1 pkt 1 – 4 i ust. 2 oraz szczegółowe zasady i wysokość udzielania ewentualnych bonifikat z tytułu terminowego lub jednorazowego uiszczania tych należności ustala właściciel targowiska.
 2. 1. Opłatę targową oraz opłaty i należności z tytułu usług i urządzeń targowiska, o których mowa w §26 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i ust. 2 oraz § 27 pobierają imiennie wyznaczeni przez właściciela targowiska inkasenci, posiadający wydany przez niego identyfikator.

Inkasenci obowiązani są do wydawania odpowiednio sprzedającym lub/i kupującym na targowisku:

1) pokwitowania uiszczenia opłaty targowej – według wzoru ustalonego przez właściciela targowiska (bilet opłaty targowej),

2) za wjazd na teren targowiska lub za parkowanie na wyznaczonych parkingach – biletu opłaty wjazdowej lub parkingowej – w postaci odpowiednio paragonu z kasy fiskalnej lub karnetu dotyczącego tej opłaty,

3) za rezerwację stanowiska handlowego – kwitu z kwitariusza przychodowego opłaty za rezerwacje, potwierdzającego uiszczenie tej opłaty za dany miesiąc kalendarzowy,

Wyłącznym dowodem uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 1, są:

1) w zakresie opłaty targowej – bilet opłaty targowej,

2) za rezerwację – kwit z kwitariusza przychodowego,

3) za wjazd na teren targowiska lub za parkowanie na wyznaczonych parkingach – odpowiednio bilet opłaty wjazdowej lub parkingowej – w postaci paragonu z kasy fiskalnej lub karnet dotyczący tej opłaty,

Bilet opłaty wjazdowej lub parkingowej, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3, powinien być wystawiony przez osobę, która go zakupiła na podszybiu pojazdu, w widocznym miejscu.

Bilet opłaty targowej, kwit z kwitariusza przychodowego i bilet opłaty wjazdowej lub parkingowej, o których mowa w ust. 3, należy zachować do kontroli do czasu opuszczenia odpowiednio targowiska lub parkingów, z uwzględnieniem ust. 4.

Za brak ważnego dowodu uiszczenia opłat, o którym mowa w ust.3, uznaje się dokumenty:

1) z uwidocznioną inną datą niż aktualny dzień sprzedaży,

2) o nominale mniejszym od należnego w danym przypadku,

3) niezgodne z ustalonym wzorem,

4) uszkodzone lub zniszczone w stopniu powodującym ich nieczytelność.

Osoby uchylające się od uiszczenia opłaty targowej podlegają postępowaniu określonemu ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, 1423, 2122 i 2123, z 2019 r. poz. 1520 i 2020 oraz z 2021 r. poz. 72).

 1. Kontrolę poboru i uiszczenia opłaty targowej oraz innych opłat i należności wynikających z regulaminu targowiska przeprowadza właściciel targowiska.
 2. Sprzedający, który zawarł umowę najmu miejsca lub opłacił rezerwację stanowiska handlowego, a nie będzie mógł prowadzić działalności handlowej, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie właściciela targowiska, będzie zwolniony z obowiązku uiszczenia prowadzącemu targowisko należności wynikających z powyższych tytułów, za okres, w którym sprzedający nie mógł prowadzić działalności handlowej.

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

 1. Ilekroć przepisy regulaminu targowiska wskazują określone zadania lub obowiązki dla właściciela targowiska są one realizowane bezpośrednio przez Giełdę Rolną Ek-Rol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. 1. Sprzedający na targowisku oraz pozostali użytkownicy targowiska są zobowiązani do przestrzegania regulaminu placów targowych oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedający na targowisku, którzy prowadzą handel z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących warunków prowadzenia takiej działalności, wymogów w handlu artykułami rolno-spożywczymi, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, podlegają odpowiedzialności przewidzianej w odpowiednich przepisach.
 4. Kto narusza przepisy porządkowe zawarte w § 10 podlega odpowiedzialności za wykroczenie, wynikającej z art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r. poz. 1094, z póź.zm.).
 5. 1. Przy kontrolowaniu i egzekwowaniu przestrzegania przez sprzedających na targowisku przepisów regulaminu placów targowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, właściciel targowiska korzysta z pomocy odpowiednich jednostek państwowych lub gminnych, w tym zwłaszcza Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Handlowej.
 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez sprzedającego na targowisku przepisów, o których mowa w ust. 1, a zwłaszcza zajmowania na targowisku miejsc nie wyznaczonych dla tego sprzedającego, właściciel targowiska ma prawo zastosować wobec sprzedającego sankcję – w postaci nie wpuszczenia go na teren targowiska, w kolejnym dniu targowym, co nie wyklucza odpowiedzialności sprzedającego, o której mowa w §28 ust. 7, w § 32 ust. 2. i § 33.
 7. Skrzynka skarg i wniosków dotyczących działalności targowiska lub właściciela targowiska i jego pracowników znajduje się w siedzibie administratora targowiska w miejscu gwarantującym swobodny i nieskrępowany dostęp do niej w godzinach jego urzędowania. Skargi i wnioski, o jakich mowa, mogą być też wnoszone ustnie lub pisemnie

masz pytania? nie czekaj!

SKONTAKTUJ SIĘ!

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas, postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości!
W razie potrzeby podejmiemy interwencje w Twojej sprawie.

DANE KONTAKTOWE

NASZE SOCIAL MEDIA!

Formularz kontaktowy